Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.rosa3d.pl

 Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów Towarów w sklepie internetowym (dalej Sklep) prowadzonym pod marką ROSA3D, umieszczonym na stronie internetowej www.sklep.rosa3d.pl

Par. 1 Definicje

SprzedawcaROSA PLAST SP. z o.o. z siedzibą przy ul. Hipolitowska 102B, kod pocztowy 05-074 Hipolitów, KRS: 0000940382, NIP: 822-239-06-32, REGON: 520740272,

Klient/Zamawiający – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca Zamówienie w Sklepie.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie.

Sklep – oznacza sklep umieszczony na stronie internetowej www.sklep.rosa3d.pl należący do Sprzedawcy i prowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Towar – towary uwidocznione na stronie internetowej Sklepu.

Cena – wartość Towaru podana przy każdym przedmiocie na stronie internetowej Sklepu wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).

Dostawca – podmiot, który na zlecenie Sprzedawcy dokonuje dostawy zamówionego Towaru do Klienta.

Koszt dostawy – ponoszony przez Klienta koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wyznaczonego przez Klienta.

Zamówienie – złożenie oferty zakupu za prezentowaną Cenę złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Umowa sprzedaży – wynikająca z realizacji Zamówienia umowa na zakup Towarów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Par 2. Postanowienia ogólne

 1. Dostępność Towarów w Sklepie jest aktualizowana na bieżąco z uwzględnieniem jego technicznych możliwości.
 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
 4. Dostawa Towarów zakupionych w Sklepie może być dokonana na terytorium Polski oraz Europy

Par 3. Rejestracja i warunki składania Zamówień

 1. Zamawianie Towaru w sklepie internetowym odbywa się przez witrynęsklep.rosa3d.pl przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i jest możliwe po:
 2. wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu;
 3. wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.
 4. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient powinien używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu E-mail i hasła.
 5. E-mail i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi Klient.
 6. Dokonując rejestracji oraz każdorazowo składając Zamówienie Klient akceptuje uprzednio niniejszy Regulamin.

Par 4. Realizacja zamówień

 1. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy Towar znajduje się w magazynie Sklepu i potwierdza tę informację drogą elektroniczną (w ciągu 24h w dni robocze) wysyłając e-mail na adres podany w trakcie składania Zamówienia. Potwierdzenie dostępności Towaru oraz Ceny oznacza jednocześnie przyjęcie oferty zakupu.
 2. W przypadku, gdy wybrany Towar jest niedostępny, Sklep niezwłocznie kontaktuje się z Klientem informując o tym. Sklep może zaproponować inny towar o podobnych właściwościach i cenie wysyłając ofertę na adres e-mail podany podczas rejestracji. W wyżej wskazanym przypadku Klient może przyjąć ofertę Sklepu lub zrezygnować z dokonywania zakupu (informacja zwrotna mailem).
 3. Potwierdzenie możliwości realizacji Zamówienia (potwierdzenie dostępności Towaru oraz Ceny) przez Sklep lub akceptacja przez Klienta oferty Sklepu, oznaczają zawarcie umowy sprzedaży.
 4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących złożonego Zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
 • nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia,
 • po dwóch bezskutecznych próbach potwierdzenia mailowo Zamówienia,
 • złożenia Zamówienia z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 1. Sprzedawca wysyła Towar do Klienta w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sprzedawcy.
 2. Towary objęte Zamówieniem są dostarczane Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest fakturą VAT. Faktura VAT jest wystawiana na dane podane przy składaniu zamówienia. W przypadku niepodania przez Zamawiającego numeru NIP, faktura zostanie wystawiona na osobę fizyczną tj. Imię, Nazwisko i adres Klienta podane przy rejestracji lub składaniu Zamówienia.
 3. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia (mailowo lub telefonicznie) pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

Par. 5. Cena

 1. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto).
 2. Ceny towarów podane na stronie nie zawierają Kosztu dostawy.
 3. Koszt dostawy zależny jest od ilości zamówionych produktów i od formy płatności wybranej przez Klienta (z usługą „za pobraniem” czy bez) i podawany jest każdorazowo w Koszyku, przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez Klienta. Dotyczy to wyłącznie przesyłek na terenie Polski. Koszt wysyłki poza terytorium Polski każdorazowo musi zostać ustalony indywidualnie i zostanie przedstawiony Klientowi do akceptacji w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku zamówienia dostawy poza terytorium Polski warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest pisemna (e-mail) akceptacja przez Klienta kosztu dostawy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

Par. 6. Zasady płatności

 1. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę (w formie przedpłaty, za pobraniem u Klienta, bądź przy odbiorze osobistym).
 2. Zapłatę przelewem należy uiścić na numer konta PKO BP: 08 1020 1013 0000 0602 0170 9765, Odbiorca: ROSA PLAST SP. z o.o..

Par. 7 Dostawa lub odbiór Zamówienia

 1. Składając Zamówienie Klient może wybrać następujące sposoby realizacji dostawy Towarów:
 2. w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy;
 3. w formie odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Aktualny Koszt dostawy naliczany jest w końcowym etapie składania Zamówienia i jest podany do wiadomości Klienta w Koszyku Klienta przed potwierdzeniem Zamówienia.
 5. O przewidywanym czasie realizacji dostawy Zamówień Klient zostanie poinformowany w mailu potwierdzającym realizację Zamówienia. Możliwość odebrania Zamówienia w siedzibie Sprzedawcy poprzedzona jest informacją telefoniczną lub wysłaniem do Klienta e-maila, na adres e-mail podany w Zamówieniu z informacją, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Zamówienie będzie czekało na odbiór przez Klienta nie dłużej 7 dni roboczych od momentu wysłania powiadomienia.
 6. Jeżeli Klient otrzyma przesyłkę uszkodzoną wskazującą na ingerencję osób trzecich powinien on zweryfikować zawartość przesyłki, sprawdzić, czy jest zgodna ze złożonym przez niego Zamówieniem i ewentualnie odmówić jej przyjęcia. W przypadku stwierdzonej niezgodności Przewoźnik/Dostawca ma obowiązek sporządzić protokół reklamacyjny.
 7. Jeżeli odebrana przesyłka nie nosiła z zewnątrz znamion uszkodzenia, a po jej rozpakowaniu Klient stwierdził ubytek lub uszkodzenie, ma prawo wezwać do siebie Przewoźnika dostarczającego przesyłkę, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni, od odbioru przesyłki oraz zażądać spisania stosownego protokołu.

Par. 8. Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem ust. 8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone pisemnie, w formie elektronicznej lub osobiście na adres Sprzedawcy.
 2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu, przy czym skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Par. 9 Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 2. Klient, który chce zareklamować Towar, przesyła Sprzedawcy kopię dowodu zakupu dołączając do niego pisemne oświadczenie ze szczegółowym opisem powodów reklamacji, formą rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez Sprzedawcę decyzji). Wzór reklamacji stanowi załącznik do Regulaminu, przy czym skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.
 3. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, nastąpi rekompensata poniesionych przez Klienta kosztów poprzez: usunięcie wady Towaru, wymianę Towaru na wolny od wad, obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Klient otrzyma uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odesłany zostanie reklamowany Towar.
 6. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Par 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem złożenia Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

Par.11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Par. 12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta/Zamawiającego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta/Zamawiającego przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies.
 4. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Klienta/Zamawiającego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce prywatności.

Par. 13 Postanowienia końcowe

 1. Informacje oraz zdjęcia Towarów prezentowane na stronie Sprzedawcy pod adresem sklep.rosa3d.pl podlegają ochronie praw autorskich. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania oraz do prezentacji na innych stronach internetowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe przepisy prawa polskiego dotyczące działalności i funkcjonowania Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od momentu opublikowania zmian na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4.11.2019 r. do odwołania.

Załączniki:

 1. Wzór odstąpienia od umowy;
 2. Wzór reklamacji.