Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.rosa3d.pl

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów Towarów w sklepie internetowym (dalej Sklep) prowadzonym pod marką PHP ROSA, umieszczonym na stronie internetowej www.sklep.rosa3d.pl

 • 1

Definicje

Sprzedawca – Alicja Sakowicz-Soldatke prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne ROSA Alicja Sakowicz-Soldatke z siedzibą w Hipolitowie, (05-074 Halinów), przy ul. Hipolitowskiej 102, NIP: 113-248-21-72 , REGON: 141247139.

Klient/Zamawiający – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca Zamówienie w Sklepie.

Sklep – oznacza sklep umieszczony na stronie internetowej www.sklep.rosa3d.pl należący do Sprzedawcy i prowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Towar– towary uwidocznione na stronie internetowej Sklepu.

Cena – wartość Towaru podana przy każdym przedmiocie na stronie internetowej Sklepu wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).

Dostawca – podmiot, który na zlecenie Sprzedawcy dokonuje dostawy zamówionego Towaru do Klienta.

Koszt dostawy – ponoszony przez Klienta koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wyznaczonego przez Klienta.

Zamówienie – złożenie oferty zakupu za prezentowaną Cenę złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Umowa sprzedaży – wynikająca z realizacji Zamówienia umowa na zakup Towarów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Dostępność Towarów w Sklepie jest aktualizowana na bieżąco z uwzględnieniem jego technicznych możliwości.
 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
 4. Dostawa Towarów zakupionych w Sklepie może być dokonana na terytorium Polski oraz Europy.
 • 3

Rejestracja i warunki składania Zamówień

 1. Zamawianie towaru w sklepie internetowym odbywa się przez witrynę www.sklep.rosa3d.pl przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i jest możliwe po:
 2. a) wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
 3. b) wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.
 4. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient powinien używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu E-mail i hasła.
 5. E-mail i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi Klient.
 6. Dokonując rejestracji oraz każdorazowo składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.
 • 4

Realizacja zamówień

 1. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy Towar znajduje się w magazynie Sklepu i potwierdza tę informację drogą elektroniczną (w ciągu 24h w dni robocze) wysyłając e-mail na adres podany w trakcie składania Zamówienia. Potwierdzenie dostępności Towaru oraz Ceny oznacza jednocześnie przyjęcie oferty zakupu.
 2. W przypadku, gdy wybrany Towar jest nieodstępny, Sklep niezwłocznie kontaktuje się z Klientem informując o tym. Sklep może zaproponować inny towar o podobnych właściwościach i cenie wysyłając ofertę na adres e-mail podany podczas rejestracji. W wyżej wskazanym przypadku Klient może przyjąć ofertę Sklepu lub zrezygnować z dokonywania zakupu (informacja zwrotna mailem).
 3. Potwierdzenie możliwości realizacji Zamówienia (potwierdzenie dostępności Towaru oraz Ceny) przez Sklep lub akceptacja przez Klienta oferty Sklepu, oznaczają zawarcie umowy sprzedaży.
 4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących złożonego Zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
 • nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia,
 • po dwóch bezskutecznych próbach potwierdzenia mailowo Zamówienia,
 • złożenia Zamówienia z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 1. Składanie Zamówień w Sklepie możliwe jest przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku. Sprzedawca wysyła Towar do Klienta w dni robocze tj. poniedziałek-piątek.
 2. Towary objęte Zamówieniem są dostarczane Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest fakturą VAT. Faktura VAT jest wystawiana na dane podane przy składaniu zamówienia. W przypadku nie podania przez Zamawiającego numeru NIP, Faktura zostanie wystawiona na osobę fizyczną tj. Imię, Nazwisko i adres Klienta podane przy rejestracji lub składaniu Zamówienia.
 3. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia (mailowo lub telefonicznie) pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
 • 5

Cena

 1. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto).
 2. Ceny towarów podane na stronie nie zawierają Kosztu dostawy.
 3. Koszt dostawy zależny jest od ilości zamówionych produktów i od formy płatności wybranej przez Klienta (z usługą „za pobraniem” czy bez) i podawany jest każdorazowo w Koszyku, przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez Klienta. Dotyczy to wyłącznie przesyłek na terenie Polski. Koszt wysyłki poza terytorium Polski każdorazowo musi zostać ustalony indywidualnie i zostanie przedstawiony Klientowi do akceptacji w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku zamówienia dostawy poza terytorium Polski warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest pisemna (e-mail) akceptacja przez Klienta kosztu dostawy.
 • 6

Zasady płatności

 1. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę (w formie przedpłaty, za pobraniem u Klienta, bądź przy odbiorze osobistym).
 2. Zapłatę przelewem należy uiścić na numer konta PKO BP : 08 1020 1013 0000 0602 0170 9765, Odbiorca: PHP ROSA.
 • 7

Dostawa lub odbiór Zamówienia

 1. Składając Zamówienie Klient może wybrać następujące sposoby realizacji dostawy Towarów:
  1. w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.
  2. w formie odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.
  3. Aktualny Koszt dostawy naliczany jest w końcowym etapie składania Zamówienia i jest podany do wiadomości Klienta w Koszyku Klienta przed potwierdzeniem Zamówienia. 3. O przewidywanym czasie realizacji dostawy Zamówień Klient zostanie poinformowany w mailu potwierdzającym realizację Zamówienia. Możliwość odebrania Zamówienia w siedzibie Sprzedawcy poprzedzona jest informacją telefoniczną lub wysłaniem do Klienta e-maila, na adres e-mail podany w Zamówieniu z informacją, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Zamówienie będzie czekało na odbiór przez Klienta nie dłużej 7 dni roboczych od momentu wysłania powiadomienia.
  4. Jeżeli Klient otrzyma przesyłkę uszkodzoną wskazującą na ingerencję osób trzecich powinien on zweryfikować zawartość przesyłki, sprawdzić czy jest zgodna ze złożonym przez niego Zamówieniem i ewentualnie odmówić jej przyjęcia. W przypadku stwierdzonej niezgodności Przewoźnik/Dostawca ma obowiązek sporządzić protokół reklamacyjny.
  5. Jeżeli odebrana przesyłka nie nosiła z zewnątrz znamion uszkodzenia, a po jej rozpakowaniu Klient stwierdził ubytek lub uszkodzenie, ma prawo wezwać do siebie Przewoźnika dostarczającego przesyłkę, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni, od dostarczenia oraz zażądać spisania stosownego protokołu.
 • 8

Zwroty

 1. Mając na uwadze art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru.
 2. Towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jako zwykły zarząd rozumie się takie zapoznanie się z produktem, jakie miało by miejsce w siedzibie Sklepu. Prosimy o odesłanie wraz z towarem kopii dowodu zakupu.
 3. Zwracany Towar powinien być dostarczony Sprzedawcy:
 4. osobiście do siedziby Sprzedawcy, lub
 5. za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera etc. do siedziby Sprzedawcy
 6. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.
 7. Cena Towaru zostanie zwrócona Klientowi w formie przez niego wskazanej (przelew bankowy, przekaz pocztowy, gotówka przy zwrocie osobistym w siedzibie Sprzedawcy) niezwłocznie, nie później niż 7 dni po odstąpieniu przez Klienta od umowy.
 • 9

Reklamacje

 1. Jeżeli zakupiony Towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:
 1. Klient przesyła do Sprzedawcy Towar, który chce zareklamować, kopię dowodu zakupu dołączając do niego pisemne oświadczenie ze szczegółowym opisem powodów reklamacji, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez Sprzedawcę decyzji).
 2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, nastąpi rekompensata poniesionych przez Klienta kosztów poprzez: naprawę reklamowanego Towaru, przesłanie nowego Towaru lub zwrot pieniędzy.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Klient otrzyma szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odesłany zostanie reklamowany Towar.
 5. Sprzedawca odpowiada wobec Klientów będących konsumentami za niezgodność towaru z umową. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 6. Kupujący traci uprawnienia określone w pkt. 2 , jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch miesięcy od wydania tego towaru kupującemu.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 • 10

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem złożenia Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.
 • 11

Ochrona danych osobowych

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym / Zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z zm. – dalej jako: Ustawa) wyłącznie w celu realizacji Zamówień. Dane osobowe nie będą przez Sprzedawcę przekazywane, ani odsprzedawane innym podmiotom za wyjątkiem sytuacji, w których przekazanie takich danych będzie niezbędne do realizacji Zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy jest Sprzedawca.
 3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 • 12

Postanowienia końcowe

 1. Informacje oraz zdjęcia Towarów prezentowane na stronie Sprzedawcy pod adresem www.sklep.rosa3d.pl podlegają ochronie prawa autorskich. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania oraz do prezentacji na innych stronach internetowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe przepisy prawa polskiego dotyczące działalności i funkcjonowania Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od momentu opublikowania zmian na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2014 r. do odwołania.